1) השפעת המדיניות הפיסקלית על מידת אי השוויון בחלוקת ההכנסות בישראל

2) הקשר בין שעור האינפלציה לשיעור האבטלה בשנים………………

3) השפעת רמת האינפלציה על שעור האבטלה במשק בשנים……………..

4) הקשר בין שער החליפין לבין גודל היבוא

5) הקשר בין… לצמיחה כלכלית:

6) קשר בין עליה מברית המועצות בשנות התשעים לצמיחה כלכלית

7) הקשר בין מספר העובדים הזרים לבין שעור האבטלה במשק

8) השפעת מדיניות המיסים על מידת אי השוויון בחלוקת ההכנסות במשק בשנים……

9) השפעת העלייה מברית המועצות בשנים 1990 – 1993 על שכר הרופאים בישראל

10) הקשר בין שעור הפשע ( עברות רכוש ) לשיעור האבטלה בשנים…..

11) גורמי מימדי האבטלה בישראל – השוואה בין שנים

12) השפעת המשבר הכלכלי על השנויים האידאולוגיים והחברתיים בקבוצים

13) הקשר בין מדיניות הרווחה לבין מידת אי השוויון בהכנסות בישראל בעשור האחרון

14) הקשר בין מעמד חברתי כלכלי לבין אחוז הזכאות לתעודת בגרות

15) הקשר בין תהליך הגלובליזציה לבין היקף הסחר הבינלאומי של ישראל

16) הקשר בין מחיר המים לבין מחירי תוצרת החקלאות

17) הקשר בין הסכמי האיחוד האירופי והרחבתו והגלובליזציה לבין היקף ההשקעות הזרות בישראל

18) הקשר בין היקף תקציב הפיתוח לבין צמיחה כלכלית