המטרה של הסיכום:

א. לענות על השאלה שהוצגה במבוא.

ב. הצגת נושא העבודה והשאלה המרכזית, לתזכורת.

ג. ריכוז המסקנות של העבודה.

בסיום הסיכום יש לעמוד על הנקודות הבאות:

ריכוז המסקנות שעונות על השאלה המרכזית ופירוטן דרך כל פרק ופרק שנכתב בעבודה.
דוגמאות למשפטי קישור בפסקת הסיום (הדוגמאות נלקחה מתוך עבודות במנהיגות):
עבודה זו עסקה ב.... התמקדה ב..... דנה ב.....
שאלת החקר היתה......
בפרק א' סקרתי.....תיארתי..... הצגתי.... את דמותו של.....(לכתוב כ-3-4 שורות על דמות המנהיג: תפקיד, שנות פעילות, תכונות מרכזיות)
בפרק ב'  תיארתי, עסקתי, סקרתי, את הנסיבות, את השנים, את התקופה, את הגורמים, את הארגון, את התחום....(3-4 שורות על הנושא המרכזי של פרק ב')
בפרק ג'  השבתי, עניתי, התייחסתי, נתתי מענה, התמקדתי, ... בשאלת החקר.... ומצאתי, גיליתי, למדתי, הסתבר לי, ש....(כותבים את תרומתו/ השפעתו של המנהיג על הקבוצה – הארגון)
ב- 2-3 שורות לסכם את המסקנה, התובנה, ההארה, הביקורת, ההתרשמות שלכם מדמות המנהיג.