כתיבת המבוא

מבנה המבוא
המבוא הוא הפרק הראשון של תוכן העבודה.
נושאים שאינם תוכניים לעבודה, אם נחוץ לפרטם כחלק ממנה, יש לכלול בהקדמה, שמקומה לפני המבוא. דף ההקדמה אינו ממוספר.
מטרות המבוא:
1.      הצגת הנושא
2.      הגדרת השאלה המרכזית
3.      הסבר מבנה העבודה
התכולה:
1.      הסבר קצר על התחום בו עוסקת העבודה
2.      הצגת השאלה המרכזית (או מטרת העבודה)
3.      הסבר על מבנה העבודה
דוגמא למשפטי קישור (הדוגמאות נלקחו מתוך עבודות במנהיגות):
עבודה זו עוסקת ב....
שאלת החקר בה מתמקדת העבודה היא....
העבודה מכילה, כוללת, מורכבת, בנויה מ X פרקים.
פרק א' ------(שם הפרק) עוסק, מתמקד, מתייחס, סוקר את.....
פרק ב' ------(שם הפרק) סוקר, דן ב... , מרחיב, בנושא, בסוגיה, בתקופה, בנסיבות ש...
פרק ג' ------(שם הפרק) נותן מענה לשאלת החקר ומתייחס, ומרחיב, ועונה, ומעלה.....
פרק ד' ----- מוצגת, מובאת, מובעת, כתובה, מתוארת..... התייחסות אישית, עמדתי האישית, דעתי על.....
בסיום העבודה ישנו סיכום מקיף ורשימה ביבליוגרפית/מקורות מידע.