מבנה המבוא
המבוא הוא הפרק הראשון של תוכן העבודה.
נושאים שאינם תוכניים לעבודה, אם נחוץ לפרטם כחלק ממנה, יש לכלול בהקדמה, שמקומה לפני המבוא. דף ההקדמה אינו ממוספר.
מטרות המבוא:
1.      הצגת הנושא
2.      הגדרת השאלה המרכזית
3.      הסבר מבנה העבודה
התכולה:
1.      הסבר קצר על התחום בו עוסקת העבודה
2.      הצגת השאלה המרכזית (או מטרת העבודה)
3.      הסבר על מבנה העבודה
דוגמא למשפטי קישור (הדוגמאות נלקחו מתוך עבודות במנהיגות):
עבודה זו עוסקת ב....
שאלת החקר בה מתמקדת העבודה היא....
העבודה מכילה, כוללת, מורכבת, בנויה מ X פרקים.
פרק א' ------(שם הפרק) עוסק, מתמקד, מתייחס, סוקר את.....
פרק ב' ------(שם הפרק) סוקר, דן ב... , מרחיב, בנושא, בסוגיה, בתקופה, בנסיבות ש...
פרק ג' ------(שם הפרק) נותן מענה לשאלת החקר ומתייחס, ומרחיב, ועונה, ומעלה.....
פרק ד' ----- מוצגת, מובאת, מובעת, כתובה, מתוארת..... התייחסות אישית, עמדתי האישית, דעתי על.....
בסיום העבודה ישנו סיכום מקיף ורשימה ביבליוגרפית/מקורות מידע.